خدمات آموزش مجازی


از اهداف آکادمی چهل، بسترسازی برای توسعه فرهنگی و آموزشی کشور است و کمک به توسعه و ترویج آموزش مجازی، یکی از راهکارهای این آکادمی برای توسعه محسوب می‌شود. 

خدمات ارائه شده توسط آکادمی چهل به شرح زير مي باشد:

 • پياده سازي و سرويس دهي آموزش مجازي:
  • فروش و سرويس دهی سامانه مديريت آموزش 
  • فروش و سرويس دهی سامانه كلاس آنلاين
  • فروش و سرويس دهي توليد محتوای الکترونیکی
  • برگزاري دوره هاي مجازی
  • برگزاري آزمون های مجازی