چگونه ترتیب تولد بر شخصیت کودکان تاثیر می گذارد؟

آیا واقعا ترتیب تولد بر هوش و نحوه ی شکل گیری شخصیت کودکان تاثیر می گذارد و یا کلیشه ی رایجی ست؟ تئوری های زیادی وجود دارد که با هم آنها را بررسی می کنیم.