دعوا و جرو بحث کودکان و احساسات صدمه دیده ی آنها

دعوا و جروبحث کودکان امری رایج و متداول است! اما والدین گاهی اوقات نمی دانند که عکس العمل درست در برابر این موقعیت، چه می تواند باشد. گاهی اوقات با دخالت های زیاد و یا برعکس، بی اهمیت جلوه دادن موضوع، باعث تنش بیشتر می شوند. راهکار درست چیست؟