مدرسه ی آموزشی مونته سوری

آموزش به روش " مونته سوری" بیش از یک قرن است که توسط " ماریا مونته سوری" ، بنیانگذار این روش ، پایه گذاری شده است. این شیوه تفاوت زیادی با شیوه های معمول آموزش که در مدارس به کار گرفته می شود، دارد. تفاوت اصلی آن ، آزاد بودن بچه ها در مورد هرآنچه که بخواهند یادبگیرند ، است. و هم چنین تمام حواس هر فرد در یادگیری به کار برده می شود. که همین قضیه، یادگیری را از زمین تا آسمان متفاوت می کند!!