آموزش حق ، قانون و مسئولیت به کودکان!

حق ، قانون و مسئولیت ، از مفاهیمی ست که شاید فکر کنیم برای آموزش به کودکان زود است و بعدا یاد خواهند گرفت! اما واقعیت این است که کودکان باید از یک سنی با واقعیت های موجود در جامعه ی خود آشنا شوند تا بتوانند راه درست برخورد با مسائل را از کودکی فراگیرند. این حق را از آنها نگیریم.