آیا تاثیرات بزرگ شدن با خانواده ی تک والدی همیشه منفی ست؟؟

جنبه های روان شناسانه ی مثبت و منفی این نوع از زندگی ، مورد پژوهش های زیادی قرار گرفته است. اگرچه داشتن پدر و مادر در یک قاب برای رشد و پرورش کودک مهم است، اما لزوما همیشه و در هر شرایطی ، اینگونه نیست...