والدین خوشبین ، کودک مثبت نگر

برای این که کودکی حس مثبت نگری را در خودش تقویت کند، باید موفقیت هایی را تجربه کند و اگر به طور دائم واژه ی " نتوانستن" را بشنود، کاملا طبیعی ست که در نهایت به این نتیجه برسدکه او خب نمی تواند! بنابراین نحوه ی رویارویی والدین با مسائل فرزندان ، نقش سرنوشت سازی در وجود این حس در او خواهد داشت