کارکردهای اجرایی در اوتیسم

مغز افراد اوتیستیک دنیا را به طور کاملا متفاوتی پردازش می کند. چه از طریق حواس آنها و چه از طریق کارکردهای اجرایی مغز. کارکردهای اجرایی چیست و چه تاثیری در پردازش اطلاعات در ذهن ما دارد؟