درخت زبان

صحبت کردن و استفاده از زبان ، بخش زیادی از ارتباطات روزانه ی ما را تشکیل می دهد. ولی می دانیم این نیاز به ظاهر پیش پا افتاده ولی حیاتی ، چگونه از دوران کودکی ما رشد می کند؟