الکسی تایمیا چیست؟


تا به حال شده که برای توصیف احساسات خود ، کلمه ی مناسب را پیدا نکرده باشید؟ همه ی ما کم و بیش با این پدیده ، رو به رو شده ایم. اما در اختلال اتیسم، این مورد بسیار دیده می شود که به آن "الکسی تایمیا" گفته می شود... با دانستن در مورد آن، به بروز احساسات این افراد، کمک کنیم