پدر و مادر بودن!

پدر و مادر بودن ، در نوع خود چالش بسیار بزرگی به حساب می آید که اگر آمادگی این کار را هم نداشته باشید ، ممکن است برایتان به یک معضل بزرگ تبدیل شود.