تحریک کنندگی در اوتیسم

تحریک کنندگی در مغز می تواند هر نوع فعالیت فیزیکی تکرار شونده ای را شامل شود که حس خوبی در افراد ایجاد کند مانند: خط خطی کردن ،آدامس جویدن و... با پیدا کردن فعالیت هایی که احساس خوبی در افراد اوتیستیک ایجاد می کند، به انها کمک کنید که تمرکز بیشتری داشته باشند و همینطور کارکردهای اجرایی بهتر.