تماس پوستی و اوتیسم

ممکن است اختلال اوتیسم و شرایطی که فرد به همراه آن دارد، برای بسیاری از افراد ناشناخته باشد. و هم چنین باعث تعجب دیگران شود. به عنوان مثال : خودداری از تماس پوستی . با دانستن در مورد شرایط این افراد ، زندگی را برایشان راحت تر کنیم.