چرا در هر حالت باید ماسک بزنیم؟( بچه ها)

قطعا همه ی شما این روزها در مورد الزام ماسک زدن، مطالب زیادی رو دیدین. اما فرزندان ما کمتر به این مسئله آگاه هستند‌ . و این ویدئو برای اوناس..‌.