مراحل مهم رشد عاطفی کودک

کودکان قبل از یک سالگی ، دچار تغییرات سریع تر و بیشتری هم از لحاظ جسمی و هم عاطفی می شوند. دانستن در مورد این مراحل ، به شما کمک می کند که بهتر این تغییرات را درک کنید