والدین در صلح و کودک شاد

تعریف " شادی " با " موفقیت " خیلی از مواقع اشتباه گرفته می شود... و متاسفانه بسیاری از والدین ، شادی فرزندانشان را مساوی موفقیت ها و دستاوردهایی که به دست می آورند ، می دانند. در حالی که شادمانی و خوشبختی کاملا تعریف جداگانه ای دارند.