مسئولیت پذیری در یادگیری (3)

انگیزه، یک بخش مهم و جدانشدنی یادگیری ست . چگونه مسئولیت در قبال یادگیری ، به داشتن انگیزه مرتبط است؟