اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در برابر اوتیسم (3)

شباهت های زیادی بین اختلال کمبود توجه و اوتیسم وجود دارد .به عنوان مثال : کارکردهای اجرایی عملکردهای اجرایی ، روش های خاصی هستند که مغز اطلاعات را پردازش و مدیریت می کند. و هم در اختلال کمبود توجه و هم در اوتیسم ، آسیب هایی در کارکردهای اجرایی مغز وجود دارد