روابط ناکارامد بین پدران و دختران

روابط پدران و دختران از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است به این دلیل که این روابط، بعدها بر رابطه ی عاطفی آنها در بزرگسالی، تاثیر خواهد گذاشت .اما تک تک دختران رفتاری که امید به آن دارند را لزوما از پدر خود نمی بینند. و تنها یک محبت ناپایدار و متزلزل را از فردی که پدرشان است ، دریافت می کنند