منحنی اضطراب در اوتیسم

اضطراب در یک فرد اوتیستیک یک نمودار خطی ساده و یا حتی منحنی ساده با توزیع نرمال نیست! بلکه این افراد، فروپاشی های عصبی ای زیادی را تجربه می کنند که باعث می شود ، بالا و پایین های زیادی را افراد دیگر مشاهده کنند...