چرا بسیاری از افراد اوتیستیک در غذای انتخابی خود بسیار سخت گیر هستند؟!

افراد اوتیستیک شرایط و افکار مخصوص به خودشان را دارند که ممکن است برای برخی از افراد باعث تعجب و سوال شود. مثلا: در غذای انتخابی خود ، بسیار سختگیر هستند. چرا؟