چگونگی تاثیر والدین بر نقش های جنسیتی فرزندانشان

نقش های وابسته به جنسیت ، در جوامع امروزی ، امری محدود کننده به شمار می آید. هم برای مردان و هم زنان.و این سنت به مرور در حال کاهش است. اگر و فقط اگر فرزندانمان را از دوران کودکی با این امر محدودکننده ، به خوبی آشنا کنیم...