آیا تدریس به کودکان اوتیستیک ممکن است؟

پروسه ی تدریس به کودکان دارای اختلال اوتیسم ، در ابتدا بسیار مشکل به نظر می رسد و متاسفانه افراد زیادی هستند که با مهارت غیرکافی به این کار مشغولند که اغلب شکست می خورند. افزایش آگاهی راجع به نیازهای این افراد و هم چنین به کارگیری تکنیک های مختلف ، می تواند در موفقیت پروسه ی تدریس به این قشر ، بسیار تاثیرگذار باشد