اضافه بار حسی در اوتیسم

برخی از افراد دارای اختلال ائتیسم برای پردازش تجربه های چندگانه ی حسی در یک زمان ، دچار مشکل هستند. این انیمیشن یک چشمه از " اضافه بار حسی " در این افراد را به خوبی به تصویر کشیده است