رشد عاطفی و اجتماعی نوزاد و کودک نوپا

بروز عواطف نوزادان کاملا بستگی به نحوه ی برداشت آنها از محیط اطراف و دیگران دارد. عواطف نقش کلیدی ای برای مدیریت روابط اجتماعی بازی می کند. و همه ی ما از اهمیت نقش آن آگاه هستیم. ولی چقدر به بروز عواطف از دوران کودکی که از مهم ترین دوران ها برای رشد شناختی ماست ، اهمیت می دهیم؟