مسئولیت پذیری در یادگیری (4)

در حالی که تحقیقات نشان می دهد که مشارکت والدین از مهمترین عواملی ست که بر انگیزه و موفقیت فرزندان، نقش موثری ایفا می کند .نکته کلیدی در اینجا این هست که چقدر مشارکت و چه نوع مشارکت بیشترین سود را برای بچه ها دارد؟