چرا افراد اوتیستیک کلمات و عبارت ها را تکرار می کنند؟

چرا بعضی از افراد اوتیستیک کلمات و عبارت ها را تکرار می کنند؟ اکولالیا( ECHOLALIA) وضعیتی ست که یک فرد اوتیستیک کلمات و عبارت ها را تکرار می کند. این دلایل چه می تواند باشد؟