سه روش برای بزرگ کردن کودکانی که از رویاهای خود دست نمی کشند!

کودکان رویاپرداز نیاز به همراهی والدینی دارند که از آنها حمایت کنند. به این دلیل که هیچ حمایتی ، جایگزین پشتیبانی والدین آنها نخواهد شد. ممکن است در مورد حمایت و پرورش کودکان خود که علاقه مند به انجام کاری هستند و هم چنین پیگیر انجام آن، دچار سردرگمی شوید. این ویدئو می تواند به شما کمک کند.