8 نکته ای که هر پدری باید به پسرش آموزش بده!

ما اکثر اوقات فکر می کنیم که مادر نقش مهم تری توی زندگی فرزندانش داره. اما مسائلی هستند که یک پدر خیلی بهتر می تونه از عهده شون بربیاد .مخصوصا وقتی پای پسر در میان باشه...