مسئولیت در یادگیری (5)

حتی وقتی دانش آموزان نسبت به یادگیری ، مسئولیت و انگیزه داشته باشند ، همیشه فرض بر این بوده که سن کافی به معنای آمادگی کافی از لحاظ رشد ذهنی دانش آموزان هم هست. در صورتی که لزوما اینطور نیست!!