اختلال کمبود توجه وبیش فعالی در برابر اوتیسم (1)

شباهت های زیادی بین اختلال بیش فعالی و اوتیسم وجود دارد که می تواند باعث تشخیص های نادرست زیادی بشود... با هم بعضی ازین تشابهات را مرور می کنیم