نقاب اجتماعی در اوتیسم

تعداد پسرهایی که برای اختلال اوتیسم تشخیص داده می شوند، سه برابر دختران است.آیا واقعا اوتیسم در مردان شایع تر است؟ و یا دلایل دیگری وجود دارد که آمار دختران نادیده گرفته می شود؟