کمک به فرزندانمان برای دست یافتن به پتانسیل خلاقیت

خلاقیت... ویژگی ارزشمندی که امکان بروزش در هر فرزندی وجود دارد. فقط ما باید در کنارش باشیم تا این ویژگی به بهترین وجه ممکن شکوفا شود.