مسئولیت پذیری در یادگیری (1)

جامعه در حال تغییر است . با سرعتی باورنکردنی .دانش آموزان امروز نیازمند پیگیری دائمی برای یادگیری مهارت های جدید هستند. برای اینکه به روز بمانند. مسئولیت پذیری در یادگیری چرا مهم است؟