مسئولیت پذیری در یادگیری (2)

مسئولیت پذیری در زمینه ی یادگیری ، مبحث پیچیده ای هست که تعریف آن ممکن است سخت باشد وقتی از مسئولیت پذیری در مورد یادگیری حرف می زنیم ، از چه حرف می زنیم؟ پاسخ افراد متفاوت و جالب است