تکنیک های کنترل خشم برای کودکان دارای اختلال اوتیسم

کنترل خشم مخصوصا در کودکان اوتیستیک ، یک مهارت بسیار مهم به شمار می آید. به این دلیل که این کودکان با فروپاشی های عصبی زیادی روبه رو هستند. و اگر اطرافیان برای کنترل خشم این کودکان، از تکنیک های مختلف آگاهی داشته باشند، کمک بسیار بزرگی برای آنها می تواند باشد.