اختلال کمبود توجه وبیش فعالی در برابر اوتیسم (2)

شباهت های زیادی بین اختلال کمبود توجه و اوتیسم وجود دارد یکی از شباهت های آن در کنار باقی شباهت های دیگر، جنبه ی حسی آن است..که هر دو اختلال مشکل پردازش حسی دارن